ขอใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับบุคคลธรรมดา
  ขอใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับนิติบุคคล