ขอใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป
  ขอใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับนิติบุคคล