เอกสารที่ต้องเตรียม+อัตราค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้า
ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
     1. เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า
     2. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
     3. ผู้มีสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย หรือตามสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น
หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นบริการ Online ผู้ขอใช้ไฟฟ้าโปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม, อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราโดยประมาณ
     ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เมื่อชำระค่าบริการ การใช้ไฟฟ้า และหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบถ้วนตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดแล้ว
หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ้าของนิติบุคคล มีดังนี้
     1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน 1 เดือน
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
     3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
     4. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า
     กรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ดำเนินการ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ